Laborec

Skoro na jar alebo v lete po výdatných dažďoch je Laborec splavný z Borova (r.km 120) za predpokladu, že na vodočte v Krásnom Brode je aspoň 70 cm. Štartovať môžeme pod mostom a následným stupňom uprostred obce Borov. Koryto je široké 6 – 8 metrov a má pekný spád asi po 200 metroch hneď pod lávkou je stupeň, ktorý je lepšie preniesť po pravej strane, pokiaľ nejdete na nafukovačke alebo zatvorenej lodí. Rieka svižne tečie popri lesnom masíve vpravo, naľavo je sprevádzaná cestou do Medzilaboriec ( Warhol City). V Medzilaborciach priberá Laborec zľava vody potoka Vydranka ( dlžka 13,5 km), ktorý pramení pod Lupkovským priesmykom.Za mostom (r.km 115) na úrovni železničnej stanice je rieka z ľavej strany uväznená v betónovej navigácii na úseku asi dvesto metrov. Úsek po Krásny Brod je takmer rovný, krásne perejnatý až po betónový stupeň s nebezpečným valcom tesne pod ľavostranným prítokom, prenášame vľavo. Príjemná perej je aj pri hornom moste v Krásnom Brode, kde sa rieka zarezáva hlbšie do podložia. Plavba je stále rýchla až po Čabiny (r.km 103), kde sa rieka vynára na úroveň okolitého terénu a ponúka nám pekné výhľady na krajinu.

V lete po kratších dažďoch za predpokladu, že na vodočte v Koškovciach je aspoň 80 cm, môžeme splav začať v Radvani nad Laborcom (r. km 96) pod mostom na pravej strane alebo v Hrabovci nad Laborcom tesne nad mostom. Od Hrabovca Laborec veselo meandruje v štrkovom koryte, šírka koryta naplneného vodou kolíše od 5 až do 20 m. Občas nás môže prekvapiť padnutý strom, rýchly prúd v zákrutách alebo kombinácia uvedených možnosti. Plavba vyžaduje ostražitosť háčika kvôli občasným balvanom . Pri Zbudskom Dlhom míňame lávku pre peších k železničnej zástavke a zhruba po ďalších 2 km priberá Laborec z pravej strany vody potoka Výrava. (dĺžka 26,5 km)

Asi 300 metrov za koškovským mostom (r.km 84), za ktorým je vpravo vodočet, nasledujú koškovské pereje, splavenie ktorých si vyžaduje obhliadku z brehu na pravej strane. Laborec na úseku asi 50 metrov klesá v kamennom koryte asi o dva metre. Podľa našich skúsenosti sú splavné od 80 cm na spomínanom vodočte v Koškovciach. Pri nižšom stave vody nutnosť prenesenia lodí po ľavej strane. Rieka ďalej svižne tečie v širokom údolí, štrkové koryto sa postupne rozširuje, hladinu vody lemujú urastené vŕby, jelše, rôzne kríky alebo vysoká tráva. Až po Humenné je úsek veľmi pestrý a naskytujú sa pekné pohľady.

Pred železničným mostom v Humennom po sútoku Laborca s Cirochou začína vzdutie Laborca klapkovou haťou (!!!) r.km 68, ktorá vytvára rekreačnú oblasť - Laborec (možnosť občerstvenia – reštaurácia Točňa (tesne za železničným mostom). Vzniknutá nádrž má dĺžku asi 1 km, klapkovú hať prenášame po pravej strane asi 50 metrov. Ďalej rieka tečie v rovnom štrkovom koryte širokom asi 40 metrov. V lete je pri nižšom stave stave vody uprostred štrkový ostrov, ale popri brehoch je výška hladiny 20 – 30cm. Po 500 metroch regulácia toku končí, koryto sa zužuje a tok sa prehlbuje.Brehy začínajú lemovať vŕby a pokojné úseky sa striedajú s menšími perejkami a prahmi. Pri stave vodočtu v Humennom 105 cm je uvedený úsek pohodlne splavný a taký je až do Strážskeho čo je asi 10 km toku. Laborec pekne meandruje lemovaný porastom stromov a kríkov. Dno je stále štrkové občas nejaký balvan a zrýchlený prúd v zákrute, alebo zúžený tok nánosmi štrku. Na celom úseku je pár spadnutých stromov, ktoré však nikde nezahatali celý tok. Asi v polovici trasy sa nám na chvíľu ukáže v predlžení toku kopec s Brekovským hradom. Okolie Laborca nadobúda charakter lužného lesa a rieka sa približuje k masívu Krivoštianky na ľavej strane. Na tomto úseku rieka pekne žblnká zurčí brnká a iné básnicke prkotiny, obec Brekov leží napravo asi 300 metrov a nám sa opäť ukáže kopec s Brekovským hradom, na ktorý vedie z obce značený chodník aj s informačnými tabuľami. Asi po 300 metroch nás ešte naposledy potešia pereje aj s balvanmi, ktorým sa treba vyhnúť a posledný kilometer toku je pomalá plavba.

Hladina je zdvihnutá klapkovou haťou !!! v Strážskom, kde môžeme plavbu ukončiť. Na ľavej strane je hostinec (Da Bafone), kde sa môžeme občerstviť. Po prenesení lodí (pravá strana) cez cestu sa môžeme po 50 metroch opäť nalodiť a pokračovať ďalej. Nasleduje kilometrový úsek, kde je v pravidelných intervaloch 5 poškodených kamenných stupňov. V závislosti od výšky vody sa niektoré dajú splaviť spolu, niektoré splaví len zadák, prípadne ich treba preniesť po ľavej alebo pravej strane.

Po prekonaní tohto úseku nás čaká 12 km príjemného toku v opustenej krajine. Ak je na vodočte v Humennom aspoň 95 cm splav môžeme začať v Strážskom od štvrtého stupňa z pravej strany. Rieka sa vyhýba dedinám, takže sprievodcov nám robia len volavky a iné vtáctvo, ale aj osamelí rybári. Stretnúť môžeme aj kúpajúce sa deti z obcí Voľa a Nacina Ves. Míňame brehy porastené šachorím, vŕbami a jelšami, ale aj úžiny lemované štrkovými a na dvoch miestach aj pieskovými plážami. Posledná časť tohto úseku tečie bujne zarasteným lužným lesom, pod klenbami vŕb a jelší. Blízkosť hate v Petrovciach nad Laborcom nám signalizuje pokojná hladina. Pôvodné koryto rieky je prehradené haťo.

Pokračovať môžeme buď prívodným kanálom (ak je v ňom dostatok vody teda aspoň 120 cm v Žabianoch) na Zemplínsku šíravu - stredisko Biela Hora alebo pôvodným korytom Laborca cez Michalovce.

Zo Šíravy sa dostaneme odvodovým kanálom opäť na Laborec v časti Michaloviec - Meďov. Asi tristo metrov za mostom leží na pravom brehu Laborca povestná osada Angyi mlyn. Za pekného počasia môžu byť na brehu cigánske detí (rizikový vek okolo 10 rokov), ktoré niekedy ohrozujú vodákov hádzaním kameňov. Ak sú na brehu chalani od 15 rokov hore, tak ty vedia na malých dozrieť. Je dobre keď dvaja chlapi/chlapci vystupia a spolu s nimi dozrú kým zvyšok partie splaví úsek. Ak nemáte náladu sa s nimi baviť môžte tento úsek obísť po ľavom brehu. Ak si výlet naplanujete aspoň 10 dní dopredu zabezpečíme Vám ochranu platenú z vaších daní.Laborec ďalej tečie popri obciach Lastomír, Palín, kde sa nachádzajú kamenné stupne, ktoré spestrujú plavbu. Za Stretávkou Laborec priberá z ľavej strany pritekajúcu rieku Uh. Od tohto miesta sa rieka stáva širokou magistrálou, pri Ižkovciach je prehradená klapkovou haťou, ktorá zabezpečuje vodu pre EVO Vojany, prenášame vľavo (možnosť táborenia).

Za haťou sa Laborec hlbšie zarezáva do okolitého terénu, vysoké hlinité brehy sú husto porastené vŕbami, lianami, vysokou trávou. Za obcou Oborín sa vlieva do Latorice, ktorá priteká z Ukrajiny a na slovenskej strane preteká cez CHKO Latorica. Pred obcou Zemplín (možnosť táborenia) s historickým Župným domom sútokom Latorice s riekou Ondava vzniká rieka Bodrog s celkovou dĺžkou 64, 8 km , z toho 15 km toku je na slovenskej strane. Za obcou Klin nad Bodrogom rieka pokračuje do Maďarska. Pri splave od obce Ladmovce musíme brať do úvahy, že rieka Bodrog až po svoje ústie je splavná aj pre veľké motorové osobné a nákladné lode.Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.